Tjänster

Restaurera fungerar som rådgivare i samband med restaurering, ombyggnads- eller underhållsåtgärder på kulturhistoriskt värdefulla byggnader eller miljöer.

 

Exempel på uppdrag:

Projektering och projektledning vid restaurering, skadeutredning, antikvarisk förundersökning, rådgivning byggnadsvård,

vård- och underhållsplanering samt antikvariskt sakkunnig och medverkande.

© Copyright 2018. All rights reserved.

Exempel på beställare:

Fastighetsbolag, församlingar, bostadsrättsföreningar, kommuner, myndigheter och privata fastighetsägare.