Gamla östra skolan, Eslöv

Antikvarisk förundersökning. Medverkande sakkunnig kulturvärden under projektering och entreprenad vid renovering och ombyggnad.

Gamla östra skolan uppfördes år 1876 och är en tidstypisk representant för den svenska folkskolan utformad utifrån de typritningar som staten tog fram under 1800-talets andra hälft. Karaktäristiskt är de två flyglarna med skolsalar som flankerar ett mittparti med två identiska ingångar från gatan – efter den rådande normen kring könsuppdelning av skolbarnen. Vidare är även det handslagna teglet, den omsorgsfulla gestaltningen, symmetriska placeringen av fönster- och dörröppningar och murade skorstenar karaktäristiskt för tidens skolbyggande.

Skolhusets exteriör är välbevarad, medan interiören genomgått relativt omfattande förändringar genom åren. Skolan står idag inför en ombyggnad och renovering där Restaurera har medverkat som antikvariskt sakkunnig under projekteringen samt tagit fram en antikvarisk förundersökning.

År: 2021-pågående

Beställare: Eslövs kommun