Restaurering

 • Åtgärdsförslag, projektering inför restaurering
 • Projektledning i samband med restaurering
 • Upphandling av entreprenörer
 • Gestaltningsförslag

Sakkunnig kulturvärden

 • Antikvariska förundersökningar
 • Sakkunnig kulturvärden KUL2 enligt PBL
 • Sakkunnighetsutlåtanden
 • Antikvarisk medverkan enligt KML
 • Konsekvensanalyser

Konstruktion

 • Statusbedömningar
 • Konstruktionsberäkningar
 • Skadeutredningar
 • Projektering av om- och tillbyggnader
 • Riskbedömning och säkring

Arkitektur

 • Gestaltningsförslag
 • Transformation
 • Projektering av om- och tillbyggnader
 • Projektering av nybyggnad
 • Bygglov

Kulturmiljö

 • Kulturmiljöprogram
 • Riksintresseutredningar
 • Planeringsunderlag
 • Kulturhistoriska inventeringar

Kunskapsförmedling

 • Föreläsningar
 • Rådgivning byggnadsvård m.m.

Vård- och underhållsplanering

 • Vårdprogram
 • Vård- och underhållsplaner

Dokumentation