Sankt Matteus församlingshem, Malmö

Antikvarisk förundersökning. Förstudie av principlösningar för ny fasadbeklädnad och nya fönster- och dörrpartier.

Sankt Matteus församlingshem uppfördes år 1957 som församlingshem åt dåvarande Västra Skrävlinge församling efter ett tävlingsförslag upprättat av Åke E Lindquist. Det var först på 1980-talet som anläggningen blev komplett med uppförandet av S:t Matteus kyrka, ritad av Sten Samuelson. Kyrkomiljön har betydande kulturhistoriska värden och är sedan 1990 byggnadsminne enligt KML.

Församlingshemmet karakteriseras av en stram modernism med sina repetitiva fasader och materialval: stål och betong och en närmast grafisk fasadgestaltning.

Fasadens betongplattor, fönster- och dörrpartierna uppvisar idag en omfattande skadebild och är i behov av utbyte. Restaurera har varit behjälplig med att ta fram ett kunskapsunderlag i form av en antikvarisk förundersökning samt medverkat i en förstudie för att utröna bästa möjliga ersättningsmaterial för fasaden. Restaurera kommer även att medverka som sakkunnig i detaljprojekteringen och under entreprenaden.

År: 2020-pågående

Beställare: Svenska kyrkan i Malmö