Vipeholm, Lund

Ombyggnad och renovering av de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna inom Vipeholm. Uppdraget omfattar medverkan som antikvariskt sakkunnig enligt PBL under projekterings- och byggskedet.

Den äldsta bebyggelsen inom Vipeholm uppfördes i början av 1900-talet till ett tilltänkt infanteriregemente, som dock aldrig tog byggnaderna i besittning. Istället kom byggnaderna och omgivande park att inhysa Vipeholms sjukhus, en anstalt för ”svårskötta, obildbara sinnesslöa” mellan åren 1935–1982. Huvuddelen av byggnaderna inhyser sedan 1989 gymnasieskolan Vipan. Nu ska Komvux flytta sin verksamhet till området vilket innebär en omfattande renovering samt om-och tillbyggnad av byggnadsbeståndet.

År: 2019-pågående

Beställare: Lundafastigheter